Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen besteller en Het Veld, onderdeel van Uniflora b.v. tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Het Veld uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Het Veld.

2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Tussen Het Veld en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Het Velds accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Het Veld beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

 • 3.1 Het Veld behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Het Veld Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • 3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4 Betaling

 • 4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Het Veld aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • 4.2 Bij het gebruik van de Idealbetaling die door voor automatische incasso wordt ingezet, geeft Besteller Het Veld toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 • 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 • 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Het Veld gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 • 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Het Veld uitsluitend elektronisch aangeboden.
 • 4.7 Het door Het Veld te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Het Veld te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

 • 5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Het Veld aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, waarvan 23:59 uur de deadline is.

6 Herroeping

 • 6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • 6.2 Echter, producten van Het Veld die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
 • 6.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Het Veld retourneren conform de door Het Veld gegeven instructies.
 • 6.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Uniflora BV, Middelbroekweg 29 2675 KB Honselersdijk (Straat 102 T6 06).
 • 6.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
 • 6.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Het Veld de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

7 Gegevensbescherming

 • 7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8 Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Het Veld garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Het Veld verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • 8.2 Het Veld garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9 Wijzigingen

 • 9.1 Het Veld behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

10 Ontbinding

 • 10.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Het Veld de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Het Veld gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Het Veld behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

11 Geschillen en toepasselijk recht

 • 11.1 Op alle verbintenissen tussen Het Veld en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.